Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insightful /'insaitful/  

 • Tính từ
  sâu sắc, sáng suốt
  an insightful remark
  một nhận xét sáng suốt

  * Các từ tương tự:
  insightfully, insightfulness