Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acuteness /ə'kju:tnis/  

  • Danh từ
    sự to lớn, sự nghiêm trọng
    sự gay gắt, sự sâu sắc
    sự sắc sảo, sự tinh thính
    tính cấp phát (bệnh)