Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acute angle /ə'kju:t'æηgl/  

  • (toán học)
    góc nhọn