Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

astutely /ə'stju:tli/  /ə'stu:tli/

  • Phó từ
    [một cách] tinh, [một cách] tinh khôn