Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sagacious /sə'gei∫əs/  

 • Tính từ
  khôn ngoan; minh mẫn
  a sagacious decision
  một quyết định minh mẫn

  * Các từ tương tự:
  sagaciously