Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pervious /'pə:vjəs/  

 • Tính từ (+ to)
  để lọt qua, để thấm qua
  sand is pervious to water
  cát dễ bị nước thấm qua
  (nghĩa bóng) dễ tiếp thu
  to be pervious to reason
  dễ tiếp thu lẽ phải

  * Các từ tương tự:
  perviously, perviousness