Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dễ uốn, mềm dẻo
  the pliant branches of young trees
  cành dễ uốn của các cây non
  dễ tính, mềm mỏng (người, tính tình)

  * Các từ tương tự:
  pliantly, pliantness