Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hospitable /'hɒspitəbl/ /hɒ'spitəbl/  

  • Tính từ
    (+ to, towards)
    mến khách