Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-r; -st)
  dẻo, mềm dẻo
  the supple limbs of a child
  tay chân mềm dẻo của em bé
  she has a supple mind
  cô ta có đầu óc mềm dẻo

  * Các từ tương tự:
  supple-jack, supplely, supplement, supplemental, supplementary, supplementary benefit, Supplementary special deposits, supplementation, suppleness