Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supplementation /sʌplimen'teiʃn/  

  • Danh từ
    sự bổ sung, sự phụ thêm vào
    (phần) phụ, (phần) bù
    s. of selection (phần) phụ của mẫu