Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supplementary benefit /,sʌplimentri'benifit/  

  • Danh từ
    tiền trợ cấp [cho người] nghèo