Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không bền
    không chống cự
    không có sức bền