Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tractile /'træktail/  

  • Tính từ
    dễ vuốt dài, dễ kéo dài