Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  uốn cong được, dễ uốn
  cane is pliable
  mây dễ uốn [cong]
  dễ uốn nắn, dễ bị ảnh hưởng
  the pliable minds of children
  trí óc dễ bị ảnh hưởng của trẻ em

  * Các từ tương tự:
  pliableness