Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  co dãn, đàn hồi
  rubber is elastic
  cao su có tính chất co dãn
  our plans are fairly elastic
  kế hoạch của chúng ta khá là co dãn
  Danh từ
  dây thun
  the elastic in my pants has gone
  dây thun trong quần lót của tôi đã dãn
  (từ Mỹ) (như rubber band)

  * Các từ tương tự:
  Elastic and unit elastic demand, elastic band, elastic-sides, elastically, elasticate, elasticated, elasticity, Elasticity of demand, Elasticity of input substitution