Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supplementary /'sʌplimentri/  /,sʌpli'mentəri/

 • Tính từ
  thêm, phụ
  a supplementary lecture
  buổi giảng thêm
  (toán học) phụ
  supplementary angles
  góc phụ

  * Các từ tương tự:
  supplementary benefit, Supplementary special deposits