Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contributory /kən'tribjʊtəri/  /kən'tribjuʊ-tɔ:ri/

 • Tính từ
  góp phần
  his heavy smoking was a contributory cause of his early death
  anh ta nghiện thuốc lá nặng, cái đã góp phần vào sự chết yểu của anh ta
  do đóng góp (của thợ cũng như của chủ)
  a contributory pension scheme
  kế họach trợ cấp thêm bằng tiền đóng góp