Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ) (+ to)
  quyến luyến, gắn bó
  I've never seen two people so attached [to each other]
  tôi chưa hề thấy hai người nào gắn bó với nhau như thế

  * Các từ tương tự:
  attached device, attached unit, attached variable