Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ancillary /æn'siləri/  /æn'sələri/

 • Tính từ
  phụ, phụ trợ
  ancillary staff
  nhân viên phụ trợ
  ancillary roads
  đường phụ