Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adscititious /,ædsi'ti∫əs/  

  • Tính từ
    phụ vào, thêm vào, bổ sung