Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Supplementary special deposits   

  • (kinh tế) Tiền gửi đặc biệt bổ sung+ Một hình thức kiểm soát hoạt động cho vay và nhận tiền gửicủa các ngân hàng và một số công ty tài chính lớn hơn được ngân hàng Anh áp dụng 1973 như một bổ sung lớn cho hệ thống kiểm soát tín dụng áp dụng năm 1971 nhưng bị bãi bỏ năm