Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

complaisant /kəm'pleizənt/  

 • Tính từ
  hay chiều ý người khác, ân cần
  a complaisant husband
  người chồng hay chiều ý vợ

  * Các từ tương tự:
  complaisantly