Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compliant /kəm'plaiənt/  

 • Tính từ
  chiều, tuân thủ
  the Government compliant as evergave in to their demands
  chính phủ vẫn hay chiều ý, đã nhượng bộ những yêu sách của họ

  * Các từ tương tự:
  compliantly