Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dẻo, mền dẻo, dễ uốn
    dễ sai khiến, dễ thuyết phục, dễ uốn nắn
    linh động, linh hoạt