Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supple-jack /'sʌpldʤæk/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây hùng liễu
    gậy hùng liễu (gậy làm bằng thân cây hùng liễu)