Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plasticin /'plæstisi:n/  

  • Danh từ
    (cách viết khác Plasticine)(tên riêng)
    chất dẻo plattixin (trẻ con thường dùng để nặn chơi)