Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manageable /'mænidʒəbl/  

 • Tính từ
  có thể quản lý, có thể điều hành, có thể trông nom
  a business of manageable size
  một công cuộc kinh doanh ở quy mô có thể quản lý được

  * Các từ tương tự:
  manageableness