Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuần hoá được
    chế ngự được