Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

controllable /kəntrəʊləbl/  

  • Tính từ
    có thể kiềm chế được