Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

teachable /'ti:t∫əbl/  

  • Tính từ
    có thể dạy được (vấn đề, đề tài)
    có thể học hỏi được (người)

    * Các từ tương tự:
    teachableness