Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

teachableness /ti:tʃə'biliti/  

  • Danh từ
    tính có thể dạy bảo, tính dạy dỗ được; tính dễ bảo, tính dễ dạy
    tính có thể giảng dạy được