Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

docile /'dəʊsail/  /'dɒsl/

 • Tính từ
  dễ bảo
  a docile child
  đứa trẻ dễ bảo
  a docile dog
  con chó dễ bảo

  * Các từ tương tự:
  docilely