Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    ngoan ngoãn, dễ bảo