Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tổng hợp
  synthetic rubber
  cao su tổng hợp
  synthetic chemistry
  hóa tổng hợp
  (nghĩa xấu) không thật, giả tạo
  synthetic blonde
  cô gái tóc hoe nhuộm (không phải tự nhiên)
  synthetic enthusiasm
  nhiệt tình giả tạo
  Danh từ
  chất tổng hợp; sợi tổng hợp
  sợi tự nhiên và sợi tổng hợp

  * Các từ tương tự:
  synthetic(al), synthetical, synthetically