Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plastic bomb /'plæstikbɔm/  

  • Danh từ
    bom chất nổ dẻo, bom plat-tic