Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plastic money /plæstik 'mʌni/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    thẻ tín dụng (có thể dùng để mua hàng chịu…)