Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plastic surgery /,plætik 'sə:dʒəri/  

  • Danh từ
    (y học)
    phẫu thuật tạo hình