Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pinchbeck /'pint∫bek/  

  • Danh từ
    vàng giả (để làm đồ nữ trang rẻ tiền…)
    Tính từ
    giả