Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ersatz /'easæts/  /'ɜ:sɑ:ts/

  • Danh từ
    (thường xấu)
    thế phẩm
    ersatz coffee
    cà phê thế phẩm