Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plastic explosive /,plæstik iks'pləʊsiv/  

  • Danh từ
    chất nổ dẻo