Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có thể mang theo, [có thể] xách tay
  a portable typewriter
  máy chữ xách tay
  Danh từ
  vật có thể mang theo, vật xách tay
  the document had been typed on a small portable
  tài liệu ấy đã được đánh trên một máy chữ xách tay nhỏ

  * Các từ tương tự:
  portableness