Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  tiện dụng
  tiện tay, vừa tầm tay
  (thường vị ngữ) khéo tay
  come in handy
  cần đến lúc này hay lúc khác
  don't throw that cardboard box away – it may come in handy
  đừng vứt cái hộp các-tông ấy đi, có lúc cần đến đấy

  * Các từ tương tự:
  handy-dandy, handyman