Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có thể điều khiển dễ dàng
    máy bay, xuồng máy dễ điều khiển