Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều handimen /'hændimen/)
    người khéo tay làm những việc lặt vặt trong nhà
    người thuê để làm việc lặt vặt