Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

handy-dandy /hændi'dændi/  

  • Danh từ
    trò chơi đó xem tay nào cầm một cái gì