Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inspirational /,inspə'rei∫ənl/  

 • Tính từ
  truyền cảm hứng; do cảm hứng
  an inspirational piece of writing
  một bài viết do cảm hứng

  * Các từ tương tự:
  inspirationally