Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

progressive /prə'gresiv/  

 • Tính từ
  tiến lên
  tăng dần; tiến triển; lũy tiến
  a progressive disease
  một bệnh ngày càng nặng
  progressive taxation
  sự đánh thuế lũy tiến
  tiến bộ
  progressive views
  quan điểm tiến bộ
  a progressive education policy
  chính sách giáo dục tiến bộ
  Danh từ
  người ủng hộ chủ trương tiến bộ

  * Các từ tương tự:
  Progressive tax, progressive tense, progressively, progressiveness