Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

progressive tense /prəgresiv'tens/  

  • Danh từ
    (cách viết khác continuous tense) (ngôn ngữ học)
    thì tiến hành (ví dụ I am writing, I was writing, I will be writing)