Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường làm thuộc ngữ)
  tiếp tục, tiếp diễn
  an ongoing program of research
  một chương trình nghiên cứu đang tiếp tục

  * Các từ tương tự:
  ongoings