Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

progressively /prə'gresivli/  

  • Phó từ
    tăng dần, tuần tự, từng bước
    his eyesight is becoming progressively worse
    thị lực của ông ta đang từng bước kém đi